Rise time của tín hiệu

0
1455

Tín hiệu thực tế không hẳn là xung vuông như chúng ta tưởng tượng, sẽ có dạng đường cong đi lên và đi xuống.

Rise time (tr) and fall time (t f ) in a LED According to these two... |  Download Scientific Diagram

Tr – Rise time và Tf – Fall time của một tín hiệu

Thời gian tăng – Rise time là hiệu số giữa thời điểm tín hiệu vượt qua ngưỡng thấp đến thời điểm tín hiệu vượt qua ngưỡng cao hay nói cách khác thời gian mà tín hiệu chuyển từ lức thấp sang mức cao. 

Ngưỡng thấp và ngưỡng cao có thể là 10% và 90% giá trị điện áp cao nhất (biên độ) hoặc 20% và 80%. Tương tự Fall time là thời gian từ ngưỡng cao về mức ngưỡng thấp, như hình vẽ dưới đây.

Mốc 10% và 90%

AC Waveform Characteristics - NI Digital Waveform Generator/Analyzer Help -  National Instruments

Mốc 20% và 80%

Xung vuông có Rise time và Fall time là 0.

 Thời gian truyền của tín hiệu là thời gian cần thiết để tín hiệu truyền tới đích. Ký hiệu là Tf.

rise time Tỷ lệ giữa thời gian truyền và Rise time sẽ quyết định nó thuộc nhóm tốc độ nào

  • Slow  nếu Tf/Trise < 0.25
  • Fast nếu 0.25 < Tf/Trise < 1
  • High speed Tf/Trise > 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here