21 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN STM32F103C8T6 Lập trình STM32 - Kiểu dữ liệu và nhập xuất cơ bản...

Lập trình STM32 – Kiểu dữ liệu và nhập xuất cơ bản trong C

Kiểu dữ liệu và nhập xuất cơ bản trong C

Đối với tất cả ngôn ngữ lập trình, việc kiểm soát tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra của dữ liệu là vô cùng quan trọng. Khi làm việc với ngôn ngữ C/C++, đầu tiên phải nói đến thư viện <stdio.h> – C chuẩn (<iostream> – C++ chuẩn).

stdio.h cung cấp 2 hàm hỗ trợ nhập xuất cơ bản là printf() và scanf().
printf và scanf:

printf() viết tắt của “print formatted” nghĩa là hàm in có định dạng. Làm nhiệm vụ xuất dữ liệu ra màn hình.

Cấu trúc printf(<"chuỗi định dạng">, <danh sách tham số>). Trong đó:

  • Chuỗi định dạng “format string” làm nhiệm vụ định dạng dữ liệu xuất ra màn hình.
  • Danh sách tham số có thể bao gồm nhiều biến, hằng số, biểu thức và hàm… được phân cách bằng dấu “,” .

scanf() viết tắt của “scan formatted”  nghĩa là hàm quét có định dạng. Làm nhiệm vụ quét dữ liệu đầu vào.

Cấu trúc scanf(<định dạng kỹ thuật>, <danh sách tham chiếu>). Trong đó:

  • Định dạng kỹ thuật làm nhiệm vụ định dạng dữ liệu đầu vào.
  • Danh sách tham chiếu bao gồm các dữ liệu được truyền với dạng tham chiếu có cấu trúc được quy định là &<tên biến> dành cho các kiểu dữ liệu cơ bản “primitive data type”, còn đối với các kiểu dữ liệu dẫn xuất như chuỗi ký tự thì tham chiếu đơn giản là <tên biến>.

Chuỗi định dạng

Chuỗi định dạng trong print() được đặt trong dấu " " cho phép nhiều thành phần cùng tồn tại như:

  • Ký tự văn bản “Text characters”: là những ký tự in được, bao gồm các chữ cái, chữ số và các ký tự đặc biệt trong bảng mã ASCII.
  • Ký tự điều khiển: bao gồm một số ký tự điều khiển như tab \t, xuống dòng \n, khoảng trắng , … khoảng trắng thường được sử dụng để phân cách các trường “field” dữ liệu được xuất ra.
  • Định dạng kỹ thuật: quy định kiểu dữ liệu được xuất ra màn hình.

Ký tự điều khiển thường dùng 

\nNhảy xuống dòng kế tiếp
\tTab khoảng cách ngang 
\rNhảy về đầu hàng
\aTiếng kêu bip
\\In ký tự  \
\”In ký tự  “
\’In ký tự ‘
%%In ký tự % 

Định dạng kỹ thuật thường dùng 

%dintđịnh dạng kiểu số nguyên và tham chiếu dữ liệu hệ thập phân 
%i intđịnh dạng kiểu số nguyên và tham chiếu dữ liệu hệ thập lục phân 
%ffloatđịnh dạng kiểu số thực 
%c charđịnh dạng kiểu ký tự 
%scharacter string định dạng chuỗi ký tự 
%lfdoubleđịnh dạng kiểu số thực double 
%ldlongđịnh dạng cho một số kiểu long 
%Lflong doubleđịnh dạng cho một số kiểu long double 

Kiểu dữ liệu int8_t, int8_t, uint16_t, int16_t, uint32_t, int32_t…? trong lập trình vi điều khiển

Các kiểu dữ liệu
Các kiểu dữ liệu thường dùng và định dạng

Tham khảo: https://www.stdio.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments