15 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO Lập trình Loadcell 50KG

Lập trình Loadcell 50KG

Chuẩn bị lặp đặt Loadcell

Kết nối dây Loadcell

Kết nối Load Cells, HX711 với Arduino Uno

Thêm thư viện HX711

Thư viện cho HX711: https://github.com/bogde/HX711

Thêm thư viện vào Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Hiệu chỉnh loadcell

https://github.com/sparkfun/HX711-Load-Cell-Amplifier

/*
 Example using the SparkFun HX711 breakout board with a scale
 By: Nathan Seidle
 SparkFun Electronics
 Date: November 19th, 2014
 License: This code is public domain but you buy me a beer if you use this and we meet someday (Beerware license).

 This is the calibration sketch. Use it to determine the calibration_factor that the main example uses. It also
 outputs the zero_factor useful for projects that have a permanent mass on the scale in between power cycles.

 Setup your scale and start the sketch WITHOUT a weight on the scale
 Once readings are displayed place the weight on the scale
 Press +/- or a/z to adjust the calibration_factor until the output readings match the known weight
 Use this calibration_factor on the example sketch

 This example assumes pounds (lbs). If you prefer kilograms, change the Serial.print(" lbs"); line to kg. The
 calibration factor will be significantly different but it will be linearly related to lbs (1 lbs = 0.453592 kg).

 Your calibration factor may be very positive or very negative. It all depends on the setup of your scale system
 and the direction the sensors deflect from zero state
 This example code uses bogde's excellent library:"https://github.com/bogde/HX711"
 bogde's library is released under a GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
 Arduino pin 2 -> HX711 CLK
 3 -> DOUT
 5V -> VCC
 GND -> GND

 Most any pin on the Arduino Uno will be compatible with DOUT/CLK.

 The HX711 board can be powered from 2.7V to 5V so the Arduino 5V power should be fine.

*/

#include "HX711.h"

#define LOADCELL_DOUT_PIN 3
#define LOADCELL_SCK_PIN 2

HX711 scale;

float calibration_factor = -7050; //-7050 worked for my 440lb max scale setup

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("HX711 calibration sketch");
 Serial.println("Remove all weight from scale");
 Serial.println("After readings begin, place known weight on scale");
 Serial.println("Press + or a to increase calibration factor");
 Serial.println("Press - or z to decrease calibration factor");

 scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
 scale.set_scale();
 scale.tare(); //Reset the scale to 0

 long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading
 Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful in permanent scale projects.
 Serial.println(zero_factor);
}

void loop() {

 scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor

 Serial.print("Reading: ");
 Serial.print(scale.get_units(), 1);
 Serial.print(" lbs"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
 Serial.print(" calibration_factor: ");
 Serial.print(calibration_factor);
 Serial.println();

 if(Serial.available())
 {
  char temp = Serial.read();
  if(temp == '+' || temp == 'a')
   calibration_factor += 10;
  else if(temp == '-' || temp == 'z')
   calibration_factor -= 10;
 }
}

Code chương trình sau khi hiệu chỉnh

/* 
 Example using the SparkFun HX711 breakout board with a scale
 By: Nathan Seidle
 SparkFun Electronics
 Date: November 19th, 2014
 License: This code is public domain but you buy me a beer if you use this and we meet someday (Beerware license).

 This example demonstrates basic scale output. See the calibration sketch to get the calibration_factor for your
 specific load cell setup.

 This example code uses bogde's excellent library:"https://github.com/bogde/HX711"
 bogde's library is released under a GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

 The HX711 does one thing well: read load cells. The breakout board is compatible with any wheat-stone bridge
 based load cell which should allow a user to measure everything from a few grams to tens of tons.
 Arduino pin 2 -> HX711 CLK
 3 -> DAT
 5V -> VCC
 GND -> GND

 The HX711 board can be powered from 2.7V to 5V so the Arduino 5V power should be fine.

*/

#include "HX711.h"

#define calibration_factor -7050.0 //This value is obtained using the SparkFun_HX711_Calibration sketch

#define LOADCELL_DOUT_PIN 3
#define LOADCELL_SCK_PIN 2

HX711 scale;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("HX711 scale demo");

 scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
 scale.set_scale(calibration_factor); //This value is obtained by using the SparkFun_HX711_Calibration sketch
 scale.tare(); //Assuming there is no weight on the scale at start up, reset the scale to 0

 Serial.println("Readings:");
}

void loop() {
 Serial.print("Reading: ");
 Serial.print(scale.get_units(), 1); //scale.get_units() returns a float
 Serial.print(" lbs"); //You can change this to kg but you'll need to refactor the calibration_factor
 Serial.println();
}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

9 yếu tố dẫn đến các vấn đề toàn vẹn tín hiệu trong PCB

Tránh các vấn đề về tính toàn vẹn của tín hiệu trong PCB là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp đối với các...

Ground Bounce trong thiết kế PCB

Làm thế nào để giảm thiểu tình trạng Ground Bounce trong PCB? Ground bounce là một nguồn gây ra nhiễu trong một cụm PCB. Điều quan trọng...

Tài liệu lập trình nhúng cơ bản với ARM Cortex-M4

Tài liệu lập trình STM42F4 tiếng Việt, bao gồm 9 chương: CHƯƠNG 1.      TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC ARM  VÀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN...

Crosstalk trên PCB là gì?

“Nhiễu xuyên âm” nói chung: là bất kỳ hiện tượng nào mà tín hiệu được truyền trên một mạch hoặc một kênh của hệ...

Recent Comments