Lập trình C trong vi điều khiển (Phần 2)

87
5343

Lệnh điều khiển IF…ELSE

if (Điều kiện )
{
  ...
  các câu lệnh;//nếu điều kiện đúng
}
else
{
  ...
  các câu lệnh; //điều kiện sai
}
2018-10-01_215454

Lệnh điều khiển SWITCH… CASE

switch(gia tri ma ban can kiem tra){
case 1:
// thuc thi doan code nao do
break;
case 2:
// thuc thi
break;
}
2018-10-01_220343.jpg

Nếu không có break thì chương trình thực hiện hết lệnh trong case 1 thì sẽ chạy tiếp các lệnh trong case 2.

Lệnh điều khiển While

Cú pháp

while (Điều kiện )
{
các câu lệnh;//nếu điều kiện đúng
}
do
{
  ...
  các câu lệnh;//nếu điều kiện đúng
}while(điều kiện);

Ví dụ:

#include<stdio.h>
int main(){
  int a=4;
  while(a<10){
  printf("gia tri cua a la: %d\n",a);
  a++;
}
 return 0;
}

Kết quả:

1.jpg

Lệnh điều khiển FOR

Cú pháp

for ( khoi_tao_bien; dieu_kien; tang/giam )
{
  cac_lenh;
}
Lệnh vòng lặp for

Lệnh for thực hiện khi đúng điều kiện, ở ví dụ này ta có thể hiểu:

    n=0 là giá trị đầu của vòng lặp for 

    n<10 là điều kiện kết thúc, 

    n++ mỗi lần vòng lặp chạy sẽ tăng lên 1 đơn vị.

Số vòng lặp của for phụ thuộc vào 3 yếu tố trên.
Nếu các bạn sử dụng vòng phải đảm bảo được chương trình không thực hiện gì ngoài vòng lặp vì khi vòng lặp chạy nó không thể thực hiện các lệnh khác.
Điều kiện của vòng lặp phải chắc chắn sẽ có một lúc nào đó chương trình kết thúc nếu không sẽ bị treo, chương trình không lối thoát.

Ví dụ:

2018-10-01_222437.jpg

Kết quả:

2018-10-01_222035

Lệnh Break, continue, goto

 1. Break;

Thoát khỏi vòng lặp for,while (vòng lặp chứa nó ).

VD:

2018-10-01_223447.jpg

===> Kết quả là chỉ in các giá trị a=4,5,6

2. Continue

Lệnh continue là lệnh mà khi gặp nó thì chương trình sẽ bỏ qua những câu lệnh phía dưới nó(trong cùng 1 câu lệnh lặp) để thực hiện 1 vòng lặp mới.

2018-10-01_225650
2018-10-01_225427.jpg

Như các bạn thấy, vòng lặp này vẫn thực hiện đủ 4 bước. Nhưng kết quả chỉ in ra được:

1 2 3 4

Và sau đó, vòng lặp này lặp vô hạn vì biến i sẽ không bao giờ được tăng lên nữa sau khi câu lệnh if được thực thi, vì bước (4) đặt trong vòng lặp while được coi như thuộc bước (3) của vòng lặp for. Do đó, khi gặp từ khóa continue, bước 4 của vòng lặp while cũng bị bỏ qua luôn, mà dòng lệnh i++ sẽ không bao giờ được thực thi nữa.

Vì thế mà chúng ta thường xuyên sử dụng vòng lặp for hơn, và cũng thường đặt từ khóa continue trong vòng lặp for hơn.

3. goto

Nhảy đến nhãn.(lệnh này không nên dùng)

Lệnh return exit

Hàm ExitHàm exit() trong C/C++ được sử dụng để thoát khỏi chương trình. Hàm này, khi được triệu gọi sẽ ngay lập tức kết thúc chương trình và chuyển quyền điều khiển cho hệ điều hành.              Cú pháp:                                    exit (int  mã_trả_về);mã_trả_về thường là số 0. Số 0 sẽ xác định việc kết thúc chương trình một cách bình thường. Tuy nhiên có một vài trường hợp mã_trả_về là những số khác 0 để xác định một vài loại lỗi.

Hàm return

– Một hàm trả dòng điều khiển về nơi gọi nó bằng câu lệnh return. Khi lệnh return được theo sau bởi một biểu thức thì biểu thức đó sẽ được đánh giá và giá trị này sẽ được trả về cho nơi đã gọi hàm. Khi return đươc gọi mà không có biểu thức đi kèm thì giá trị trả về là không xác định (Thoát khỏi cái hàm nó được gọi và trả về 1 kết quả (Nếu có) .)

Truyền tham trị, tham biến

1.Truyền tham trị

#include
#include
void swapNumber(int a,int b){
int temp=a;
a=b;
b=temp;
}
main(){
int x=3,y=5;
swapNumber(x,y);
printf("%d %d\n",x,y);
system("pause");
}

Khi truyền đối số kiểu tham trị, chương trình biên dịch sẽ copy giá trị của đối số để gán cho tham số của hàm (không tác động trực tiếp đến biến số truyền vào).

Sau khi thực thi, ta thấy giá trị của x à y vẫn như ban đầu (nghĩa là không hoán đổi). Lý do đơn giản là vì khi truyền tham số, sẽ chỉ truyền giá trị của nó hay nói nôm na là truyền bản photocopy. Do vậy, trong hàm nếu có thay đổi giá trị các bản photocopy này thì bản gốc (tức giá trị của biến ban đầu) vẫn không đụng đậy gì.

⇒ Cách này không thể sử dụng được (cho bài toán hoán đổi giá trị).

2. Truyền tham biến

Phương pháp truyền tham biến là cách truyền địa chỉ của đối số cho các tham số tương ứng của hàm được gọi. Với cách truyền tham biến, giá trị của đối số truyền vào có thể bị thay đổi bởi việc gọi hàm.
Truyền tham biến chia ra thành 2 loại : truyền con trỏ (dùng trong C và C++) , truyền tham chiếu (chỉ dùng trong C++)

#include
#include
void swapNumber(int &a,int &b){
int temp=a;
a=b;
b=temp;
}
main(){
int x=3,y=5;
swapNumber(x,y);
printf("%d %d\n",x,y);
system("pause");
}

Hàm swapNumber() cũng làm nhiệm vụ hoán đổi vị trí giữa 2 biến nguyên truyền vào. 
+ Biến tham chiếu không được cấp phát bộ nhớ, không có địa chỉ riêng.
+ Nó dùng làm bí danh cho một biến (kiểu giá trị) nào đó và nó sử dụng vùng nhớ của biến này.
Trong hàm swapNumber(), chương trình sẽ thực hiện lệnh gán sau:
int &a = x;
int &b = y;
a,b ở đây là bí danh của biến x,y. Tức là biến a,b sẽ dùng chung vùng nhớ với biến số x,y.
Các cậu lệnh được thao tác trên biến a,b hay cũng chính là thao tác trên biến x,y. Do vậy, hàm swapNumber() sẽ thay đổi giá trị của đối số truyền vào.

3. Truyền con trỏ

#include
#include
void swapNumber(int *a,int *b){
int temp=*a;
*a=*b;
*b=temp;
}
main(){
int x=3,y=5;
swapNumber(&x,&y);
printf("%d %d\n",x,y);
system("pause");
}

Hàm swapNumber() làm nhiệm vụ đổi chỗ 2 biến nguyên x,y truyền vào. Đối số truyền vào ở đây là địa chỉ 2 biến x,y (&x , &y). Trong hàm swapNumber(), biến con trỏ a,b sẽ trỏ tới địa chỉ của biến x,y (a = &x, b = &y). Và *a và *b chính là giá trị của 2 biến x,y.

Hàm

Cấu trúc hàm

KieuTraVe TenHam(Cac tham so)
{
Các câu lệnh;
}

– Hàm không có giá trị trả về: thì khai báo kiểu tra về là void– Hàm có kiểu trả về : thì khai báo là int, float, double,…Cách gọi hàm

TenHam( Các tham số);  // đối với hàm không có giá trị trả về

Kiểu dữ liệu TênBiến =TenHam( Các tham số); // đối vói hàm có giá trị trả về

VD:

#include 
intmax2(inta, intb) 
{
returna > b ? a : b;
}
intmax3(inta, intb, intc) 
{
returnmax2( max2(a, b), c);
}
intmain()
{
inta = 7, b = 13, c = 4;
printf("So lon nhat la %d \n", max3(a, b, c));
return0;
}

Ở ví dụ này chúng ta xây dựng 2 hàm để tìm số lớn nhất của 2 số và 3 số. Trong hàm max2 chúng ta sử dụng toán tử diều kiện để tìm số lớn nhất trong 2 số. Trong hàm max3 ta đã gọi hàm max2 đến 2 lần để tìm số lớn nhất trong a, b rồi lấy số tìm được só sánh với c tìm ra số lớn nhất.Chú ý: Hàm khai báo sau được gọi các hàm đã khai báo trước nó nhưng các hàm khai báo trước không được gọi hàm khai báo sau. Tức là trong VD trên nếu ta xây dựng hàm max2 ở sau hàm max3 thì máy sẽ báo lỗi. Để khắc phục điều này chúng ta thường khai báo các hàm ở đầu chương trình sau đó chúng ta định nghĩa các hàm ở bất kỳ đâu trong chương trình đều được.

Đệ quy

Phân loại đệ quy

 1. Tuyến tính (có 1 lời gọi hàm )
 2. nhị phân( có 2 lời gọi hàm )
 3. Phi tuyến (có vòng lặp )
 4. Hỗ tương(gọi cả hàm khác và chính nó )

VD:

2018-10-05_115342.jpg

Mảng

Khai báo mảng

KiểuDữLiệu TênMảng[số phần tử];

VD: int arr[10];

Mảng 1 chiều arr gồm 10 phần tử thuộc kiểu nguyên. 

Cách truy xuất phần tử trong mảng

Tên Mảng[chỉ số];

Có thể khởi tạo mảng như sau:

int arr[5]= {1,2,3,4,5};

int arr[]= {1,2,3,4,5};

int arr[5]= {1,2,3,4,5,6}; // máy báo lỗi vì quá số lượng phần tử

int arr[5]= {1,2,3};  //thì phần tử arr[3]=arr[4]=0

Mảng 2 chiều

int arr[3][4];// mảng gồm 3 hàng 4 cột

Chú ý: Về nhập mảng cũng tương tự như nhập số nguyên.

String

Khai báo

char TênMảng[số lượng phần tử];

VD: char arr[30];

Nhập

gets(arr);

Xuất

puts(arr);

hoặc printf(“%s”,arr);

Truy xuất phần tử trong mảng

arr[chỉ số];

VD: char arr[6]=”abcde”;

Truy xuất đến phần tử thứ 3 thì: arr[2] ( phần tử này có giá trị bằng ‘c’)

Chú ý: phần tử cuối cùng của chuỗi là NULL hoặc ‘\0’

Một số hàm trong thư viện: #include<ctype.h>

strcpy(đích, nguồn);//sao chép

strcat(s1, s2);//nối s2 vào s1

strlen(s);//lấy độ dài xâu

strcmp(s1,s2);//so sánh 2 xâu

toupper(s);//chuyển thường thành hoa

tolower(s);//chuyển hoa thành thường

islower(s);//thường

isupper(s);//hoa

Struct (Cấu trúc)

Khai báo

struct Tên{
   Khai báo các thành phần;
};

Sau khi có kiểu cấu trúc rồi thì cái kiểu đó nó tương tự như 1 kiểu bình thường (int, float, char,…) và ta chỉ việc khai báo biến nữa là xong. 

Cấu trúc lồng nhau

struct Tên1{
   Khai báo các thành phần; 
};
struct Tên2 {
   Khai báo các thành phần;
   Tên1 <Tên Biến>;
};

Truy cập đến thành phần của struct

<Tên biến cấu trúc>.<Tên thành phần>

Đọc file

1.Khai báo

 • FILE *<biến con trỏ file>
 • Ví dụ: FILE *f; FILE *a;

2.Mở file để đọc ghi

const char *filePath = "C:/Users/ADMIN/Desktop/my_document.txt";
 • Cú pháp: = fopen(“ten_file”, “mode”);

Trong đó

 • bien_file: là con trỏ kiểu FILE đã khai báo
 • ten_file: là tên của file cần đọc/ghi dữ liệu
 • mode: là kiểu mở file (để đọc/ghi)
 • Nếu việc mở file không thành công, bien_file = NULL

Các bạn cần lưu ý rằng file trong máy tính tồn tại ở 2 dạng: file văn bản và file bị mã hóa.

 • File văn bản là những file mà các bạn có thể đọc được khi mở bằng các trình soạn thảo văn bản, thông thường những file này được định dạng Unicode (hoặc những định dạng dùng cho văn bản khác).
 • File bị mã hóa (thường gọi là file nhị phân) không thể đọc được khi mở file bằng các trình soạn thảo văn bản. Sử dụng File bị mã hóa giúp chúng ta bảo mật dữ liệu tốt hơn File văn bản.

3.Các định dạng đọc ghi file

 • r: đọc
 • w: ghi
 • a: thêm
 • t: văn bản
 • b: nhị phân

4.Đóng file trong C

 • Sau khi ghi dữ liệu xong, phải đóng file bằng thủ tục:
  • fclose();
  • Ví dụ: fclose(f); fclose(f1);
 • Hàm kiểm tra file đã kết thúc chưa
  • feof();
  • Nếu file đã kết thúc thì feof() = NULL
 • Nếu kết thúc chương trình mà không đóng file, thì khi mở file sẽ không có dữ liệu
 • Dù mở file để đọc / ghi đều nên đóng file sau khi hoàn tất làm việc với file.

5.Các hàm đọc/ghi file trong C

 • Hàm fgetc();
  • Đọc một kí tự trong file
  • fgetc(stdin) tương đương getchar();
 • Hàm fgets();
  • Đọc một dòng trong file
  • fgets(stdin) tương đương gets();
 • Hàm fputc(‘a’,);
  • Ghi một kí tự vào file
  • fputc(‘a’, stdout) tương đương putc(‘a’);
 • Hàm fputs();
  • fputs(s, stdout) tương đương puts(s);
 • Hàm fprintf(, s);
  • Ghi một xâu s (có định dạng) vào file
 • Hàm fscanf(,s);
  • Đọc dữ liệu từ file

6.Hàm Nhập – Xuất nhị phân trong C

Ghi dữ liệu lên tập tin nhị phân – Hàm fwrite()

Cú pháp: size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)

ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ chứa thông tin cần ghi lên tập tin.

n: số phần tử sẽ ghi lên tập tin.

size: kích thước của mỗi phần tử.

f: con trỏ tập tin đã được mở.

Giá trị trả về của hàm này là số phần tử được ghi lên tập tin. Giá trị này bằng n trừ khi xuất hiện lỗi.

Đọc dữ liệu từ tập nhị phân – Hàm fread()

Cú pháp: size_t fread(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)

ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ sẽ nhận dữ liệu từ tập tin.

n: số phần tử được đọc từ tập tin.

size: kích thước của mỗi phần tử.

f: con trỏ tập tin đã được mở.

 • Một số hàm:

int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence)

fseek(f, 0, SEEK_END); //con tro xuong cuoi file (so 0 co nghia la do doi` so voi END)

ftell(f); // lấy độ dài file từ đầu đến vị trí con trỏ

Con trỏ

Khai báo

Kiểu *TênBiến;

VD:

int *p;
int x=10;
p=&x;
*p=20;

Ta dùng toán tử & để lấy địa chỉ của 1 biến và sau đó gán địa chỉ đó cho biến con trỏ.

Tên con trỏ = &biến;

Với con trỏ p bên trên ta có 2 phép tuy xuất là:

 • p: Lấy địa chỉ mà nó lưu giữ (trỏ tới)
 • *p: Lấy giá trị trong vùng nhớ mà nó trỏ tới.

Trong VD trên ta có thể thấy sau phép gán px = &x; thì việc ta viết:

 • p sẽ tương đương với &x
 • *p sẽ tương đương với x. và ta có thể sử dụng *p trong các phép toán, biểu thức.
 • Thao tác phép toán trên *p sẽ làm thay đổi giá trị của biến x;

Cấp phát, thu hồi vùng nhớ cho biến con trỏ

Để cấp phát vùng nhớ cho con trỏ ta dùng các hàm sau trong thư viện stdlib.h.

 • malloc : tên con trỏ = (kiểu con trỏ *) malloc (sizeof(kiểu con trỏ));
 • calloc : tên con trỏ = (kiểu con trỏ *) malloc (n, sizeof(kiểu con trỏ));

Trong đó sizeof(kiểu con trỏ) là kích thước của kiểu; n là số lần của sizeof(kiểu con trỏ) được cấp.

Khi cấp phát cho biến con trỏ 1 số lượng ô nhớ nào đó mà trong quá trình làm việc ta thiếu và cần cấp phát thêm thì ta sử dụng lệnh realloc:

tên con trỏ = (kiểu con trỏ *) realloc (tên con trỏ, số lượng cần cấp phát * sizeof(kiểu con trỏ));

Để thu hổi bộ nhớ đã cấp phát ta dùng hàm free(tên con trỏ);

Tham khảo tại: https://tienich123.wordpress.com/

87 COMMENTS

 1. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?

  My blog has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but
  it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do
  you know any ways to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate
  it.

 2. This video is presenting does vital flow work but also try to cover the following subject:
  https://www.facebook.com/pages/category/Health—Wellness-Website/Vital-flow-reviews-102135748499657/

  -vital flow for prostate

  -vitalflow prostate really works

  -vitalflow prostate support reviews

  One thing I noticed when I was researching info on does
  vital flow work was the absence of appropriate details.

  Does vital flow work nevertheless is an subject that I know something about.
  This video therefore should be relevant and of interest to you.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Follow our video clips about does vital flow work as well as other comparable topics on

  I do not even know how I ended up here, but I
  thought this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to
  a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 3. I have been surfing online more than 3 hours lately, but I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is beautiful worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as
  you probably did, the web might be a lot more useful than ever before.

 4. Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Very useful info specially the ultimate part 🙂 I handle such information much.
  I was looking for this particular info for a very lengthy time.
  Thank you and good luck.

 5. This video is presenting does vital flow work but also try to cover the following subject:
  https://www.facebook.com/pages/category/Health—Wellness-Website/Vital-flow-reviews-102135748499657/

  -vital flow for prostate

  -vitalflow prostate really works

  -vitalflow prostate support reviews

  One thing I noticed when I was researching info on does vital flow work was the absence of appropriate details.

  Does vital flow work nevertheless is an subject that I know something about.
  This video therefore should be relevant and of interest to you.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Follow our video clips about does vital flow work as well as other comparable topics on

  I do accept as true with all of the ideas you’ve introduced in your post.
  They are really convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for novices.

  May just you please prolong them a little from next time?
  Thank you for the post.

 6. Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are
  you using for this website? I’m getting sick and tired
  of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.

  I would be great if you could point me in the direction of
  a good platform.
  Thank you, I appreciate it.

  Amazing facts, Appreciate it.

  Perfectly expressed without a doubt! !
  How long do I have to use this product before I see results?

  Remember, it’s critical to give Lean Belly 3X an honest chance to work by taking it as recommended for at least
  60 days. Like all Beyond 40 products, Lean Belly 3X is made with the highest quality ingredients, but no product
  will work miracles overnight.

  Look at my homepage Lean belly 3x supplement side effects

 7. I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a designer to create your theme?

  Outstanding work!

 8. Admiring the commitment you put into your blog and detailed information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same out of date rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and
  I’m including your RSS feeds to my Google account.

 9. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the
  eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit
  more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Superb work!

 10. May I just say what a relief to find a person that actually knows what they’re talking
  about on the internet. You actually realize how to bring a problem to light
  and make it important. A lot more people ought to read this
  and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you definitely possess
  the gift.

 11. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your blog? My blog site is in the
  exact same area of interest as yours and my visitors would truly
  benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

  My web-site: cbd gummies

 12. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where
  I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 13. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It is pretty worth
  enough for me. Personally, if all webmasters
  and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 14. Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid
  option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Appreciate it!

  my webpage: pathta.jp

 15. With havin so much content do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of
  completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the internet without my
  authorization. Do you know any ways to help stop content from
  being stolen? I’d genuinely appreciate it.

  Here is my page … CBD gummies for pain

 16. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just
  as much as this particular one. After all, Yes,
  it was my choice to read, however I really believed you would probably have something helpful to talk about.
  All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix if you weren’t
  too busy searching for attention.

  Also visit my web blog :: centerforsew.com

 17. Hello there, I found your website by the use of Google whilst searching for a similar
  topic, your website came up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google
  bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply became aware of
  your weblog thru Google, and found that it is truly informative.
  I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if
  you happen to continue this in future. Lots of folks will probably be benefited out of your writing.

  Cheers!

  My web blog – https://www.mademental.co.uk/forum/index.php?action=profile;u=138883

 18. Hi! I know this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does managing a well-established blog like yours require a
  massive amount work? I am completely new to running a blog however I do write
  in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts
  online. Please let me know if you have any
  kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

  Feel free to surf to my blog post gonebeachin.com

 19. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you
  are just extremely great. I really like what you have acquired here, really like what you’re
  stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and
  you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from
  you. This is really a great site.

  Feel free to visit my homepage :: https://www.sacdclub.com/home.php?mod=space&uid=242008&do=profile&from=space

 20. My partner and i still can’t quite believe that I could end up being one of those reading through the important ideas found on your
  site. My family and I are truly thankful for the generosity and for providing
  me the chance to pursue the chosen profession path.
  Thank you for the important information I obtained from your web
  page.

  Also visit my website – blog.21mould.net

 21. Merely to follow up on the up-date of this matter on your web page and would wish to let you know simply how much I liked the time you took to publish this helpful post.

  In the post, you spoke of how to seriously handle this challenge with all comfort.

  It would be my personal pleasure to get some more strategies from your web site and come up to offer people what I learned from you.

  I appreciate your usual terrific effort.

  Also visit my page saihuo.com

 22. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about.
  I am very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.

  my web site – voipxhub.com

 23. Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links
  or maybe guest writing a blog article or
  vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing
  from you! Awesome blog by the way!

  Review my web page; id test 918kiss

 24. Needed to draft you the tiny note in order to thank you very much the moment again with your nice secrets you’ve shown at this
  time. It was simply strangely open-handed with you to deliver without restraint all that most of us could possibly have distributed as an ebook to generate some dough for themselves, especially considering
  the fact that you could possibly have done it in case you decided.

  Those good tips in addition served like a great way to fully
  grasp that the rest have the same zeal the same as mine to
  grasp good deal more when it comes to this problem.
  I’m certain there are lots of more pleasant opportunities up front for people who read carefully your site.

  my web blog – http://www.backpageladies.com

 25. First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question that I’d like to
  ask if you do not mind. I was interested to find
  out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I’ve had a tough time clearing my thoughts
  in getting my thoughts out there. I truly do take pleasure in writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are lost simply just
  trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Many thanks!

  My web site … livechat poker pulsa

 26. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to
  check out your site on my iphone during lunch break.

  I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

 27. First of all I would like to say excellent blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do
  not mind. I was curious to find out how you
  center yourself and clear your head prior to writing.

  I have had trouble clearing my mind in getting my ideas out.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Appreciate it!

 28. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout
  out and tell you I truly enjoy reading through your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that
  deal with the same subjects? Thank you!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here