21 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Làm một trạm thời thiết All in one với ESP32

Linh kiện ESP32 Pins
Pushbutton GPIO 33
Trimpot GPIO 32
Photoresistor (LDR) GPIO 4
DHT22 data pin GPIO 15
LED1 GPIO 27
LED2 GPIO 26
BMP180 SDA(GPIO 21); SCL(GPIO 22)
SD card module MOSI(GPIO 23); MISO(GPIO 19): CLK(GPIO 18); CS(GPIO 5)
Free GPIOs (terminal blocks) GPIO14, GPIO13, GPIO12

Linh kiện:

 • ESP32 DOIT DEVKIT V1 Board – 30 GPIOs  (read ESP32 development boards comparison)
 • 2x 5mm LED
 • 2x 330 Ohm resistor
 • 1x Pushbutton
 • 1x 10k Ohm resistor
 • 1x 10k Ohm potentiometer
 • 1x DHT22 temperature and humidity sensor
 • 1x BMP180
 • 1x MicroSD card module
 • Breadboard
 • Jumper wires

Thư viện Arduino:

Code chương trình:

DOWNLOAD

File PCB: Here

Nhớ thay thông tin Wifi của bạn tại đây:

// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
Tài liệu: Here
Tham khảo: https://gndtovcc.home.blog/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments