31 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Bảy 1, 2022
Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 Kết nối ESP8266 với STM32F103C8 tạo web server

Kết nối ESP8266 với STM32F103C8 tạo web server

 Mô-đun Wi-Fi ESP8266

Hầu hết mọi người gọi ESP8266 là một mô-đun WIFI, nhưng nó thực sự là một vi điều khiển. ESP8266 là tên của bộ vi điều khiển được phát triển bởi Espressif Systems, một công ty của Shanghai. Bộ vi điều khiển này có khả năng thực hiện các hoạt động liên quan đến WIFI do đó  nó được sử dụng rộng rãi như một mô-đun WIFI.

Để kết nối mô-đun Wi-Fi ESP8266 với board Blue Pill STM32F103C8 và gửi dữ liệu đến một trang web được lưu trữ trên máy chủ web ESP8266, chúng ta cần:

 • Board STM32F103C8
 • Mô-đun Wi-Fi ESP8266
 • Điểm truy cập máy tính xách tay & Wi-Fi
 1. GND , đất (0 V)
 2. TX , Truyền dữ liệu UART
 3. GPIO 2 , Chân vào ra số 2
 4. CH_PD , chip power-down
 5. GPIO 0 , Chân vào ra 0
 6. RST , tín hiệu Reset
 7. RX , Nhận bit dữ liệu UART
 8. VCC , nguồn (+3.3 V)

Một số lệnh AT được sử dụng để STM32 giao tiếp với ESP8266:

THÔNG TINSỬ DỤNG
ATTestphanr hồi của ESP8266, giao tiếp được thì ESP8266 trả lời ‘OK’
AT + RSTMô-đun RESTART
AT + GMRHiển thị CHI TIẾT PHẦN MỀM
AT + CWMODE = 1 hoặc 2 hoặc 3Chế độ Wi-Fi 1-Station, 2- AP, 3-Cả hai
AT + CWLAPLiệt kê AP
AT + CWJAP =  SSID,, PASSWORDTham gia AP
AT+ CWQAPThoát khỏi AP
AT + CIFSRNhận địa chỉ IP
AT + CIPMUX = 0 hoặc 1Đặt nhiều kết nối 0- Đơn, 1 nhiều
AT + CIPSTARTAT + CIPSTART = <loại>, <địa chỉ>, <cổng>AT + CIPSTART = <id>, <loại>, <địa chỉ>, <cổng>Thiết lập kết nối TCP / UDPĐịa chỉ- Địa chỉ IPĐịa chỉ cổng của ipKết nối đơn: Loại-TCP, UDPNhiều kết nối: Id-0 đến 4, Loại-TCP, UDP
AT + CIPSENDAT + CIPSEND = <chiều dài>AT + CIPSEND = <id>, <length>Gửi dữ liệuKết nối đơn, Độ dài – Độ dài của dữ liệuNhiều kết nối, Id = 0 đến 4
AT + CIPSTATUSCó trạng thái kết nối
AT + CIPSERVER = <chế độ>, <cổng>Đặt làm Máy chủ 0 – Đóng máy chủ, Cổng 1 mở
AT + CIPCLOSEĐóng kết nối TC hoặc UDP

Sơ đồ mạch và kết nối

Dưới đây sơ đồ cho thấy kết nối giữa mô-đun Wi-Fi STM32 & ESP8266 .

Kết nối chân ESP8266 với chân STM32:

ESP8266STM32
VCC3.3V
GNDG
CH_PD3.3V
TXPA3
RXPA2

SMT32F103C8 có ba bộ giao tiếp nối tiếp UART:

Serial PortPinsTolerant
Serial1 (TX1,RX1)PA9,PA10PB6,PB75V
Serial2 (TX2,RX2)PA2,PA33.3V
Serial3 (TX3,RX3)PB10,PB115V

ESP8266 sử dụng giao tiếp nối tiếp để tương tác với vi điều khiển. Vì vậy, ở đây TX & RX của ESP8266 được nối với cổng serial2 (PA2 & PA3) của board STM32.

Giải thích về Code & Nguyên lý hoạt động

Công việc kết nối ESP8266 với STM32 rất đơn giản. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ hoạt động trong video được đưa ra ở cuối hướng dẫn này cùng với code.

Chúng tôi sử dụng arduino IDE để viết và tải code lên STM32.

Đầu tiên chúng ta cần thực hiện các kết nối mạch như hình trên trong sơ đồ mạch. Sau khi tải lên code, hãy mở Serial Monitor (Tools>>Serial Monitor) để theo dõi quá trình hoạt động. Bạn sẽ thấy địa chỉ IP trên Serial Monitor, sao chép địa chỉ IP từ Serial Monitor và dán nó vào trình duyệt và nhấp vào để xem trang web của chúng ta. Nhớ kết nối máy tính và mô-đun ESP8266 trên cùng một mạng Wi-Fi.

Code hoàn chỉnh được đưa ra ở cuối bài đăng.

Trước tiên, chúng tôi bắt đầu giao tiếp nối tiếp cho Serial Monitor và cho ESP8266, bằng cách sử dụng hai câu lệnh sau:

Serial.println(cmd);

Serial2.println(cmd);

LƯU Ý: Tôi đã sử dụng các chân (PA2, PA3) của cổng serial2 của STM32 vì nó có nguồn 3,3V.

Sau đó, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho ESP8266 bằng cách thoát khỏi mọi AP được kết nối cũ bằng cách đặt lại và đặt chế độ Wi-Fi thành cả AP & STA

connect_wifi("AT",100);  //Sends AT command with time(Command for Acknowledgement)

connect_wifi("AT+CWMODE=3",100);   //Sends AT command with time (For setting mode of Wi-Fi)

connect_wifi("AT+CWQAP",100);  //Sends AT command with time (for Quit AP)

connect_wifi("AT+RST",5000);   //Sends AT command with time (For RESETTING WIFI)

Sau đó kết nối ESP8266 với mạng Wi-Fi . Bạn phải điền chi tiết Wi-Fi của mình như được hiển thị trong đoạn code dưới đây:

connect_wifi("AT+CWJAP=\"Pramo\",\"pokemon08\"",7000);  //provide your WiFi username and password here

Sau đó, chúng tôi nhận được địa chỉ IP của mô-đun ESP8266 và hiển thị nó trên serial monitor bằng cách sử dụng code dưới đây

Serial2.println("AT+CIFSR");           //GET IP AT COMMAND

if(Serial2.find("STAIP,"))                 //This finds the STAIP that is the STATIC IP ADDRESS of ESP8266

Serial.print(IP);                                //prints IP address in Serial monitor

Tiếp theo chúng tôi sẽ viết code HTML cho trang web . Để chuyển đổi code HTML thành code Arduino, bạn có thể sử dụng liên kết này .

webpage = "<h1>Welcome to Circuit Digest</h1><body bgcolor=f0f0f0>"; //This is the heading line with black font colour

String name="<p>Circuit Digest</p><p>A community of electrical and electronics students, engineers and makers</p>";

String data="<p>Data Received Successfully.....</p>";     //These two lines are of two paragraph

webpage = "<a href=\"http://circuitdigest.com/\"";

webpage+="\">Click Here to get into circuitdigest.com</a>"; //At last we insert the hyperlink to link the website address

Tiếp theo trong hàm void send () , chúng tôi đã in HTML bằng hàm sendwebdata và đóng kết nối máy chủ bằng AT + CIPCLOSE = 0

void Send()                                        //This function contains data to be sent to local server
{
      webpage = "<h1>Welcome to Circuit Digest</h1><body bgcolor=f0f0f0>";
      sendwebdata(webpage);
      webpage=name;
      sendwebdata(webpage);
      delay(1000);
      webpage = "<a href=\"http://circuitdigest.com/\"";
      webpage+="\">Click Here to get into circuitdigest.com</a>";
      webpage+=data;
      sendwebdata(webpage);
      Serial2.println("AT+CIPCLOSE=0");                  //Closes the server connection
}

Sau khi hoàn thành công việc, bạn có thể kiểm tra hoạt động bằng cách mở IP của ESP8266 trong bất kỳ trình duyệt web nào và nhấp vào liên kết hiển thị trên trang web, Click Here to get into circuitdigest.com, như bên dưới

Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ thấy trang web hiển thị “Data Received Successfully…..”

Code hoàn chỉnh với Video trình diễn được đưa ra dưới đây.

CODE:

//Interfacing ESP8266 Wi-Fi with STM32F103C8
//CIRCUIT DIGEST
//NOTE: Serial is serial monitor with baud rate(9600)
//NOTE: Serial2 (TX2, RX2)is connected with ESP8266(RX,TX)respectively with baud rate (9600)

String webpage="";                                   //String variable to store characters
int i=0,k=0,x=0;                                         //integer variables
String readString;                                   //using readString feature to read characters                       

boolean No_IP=false;                                 //boolean variables 
String IP="";                                         //String variable to store data
char temp1='0';                                      //character variable

String name="<p>Circuit Digest</p><p>A community of electrical and electronics students, engineers and makers</p>";   //String with html notations
String data="<p>Data Received Successfully.....</p>";     //String with html 
     
void check4IP(int t1)                                     //A function to check ip of ESP8266 
{
  int t2=millis();
  while(t2+t1>millis())
  {
    while(Serial2.available()>0)
    {
      if(Serial2.find("WIFI GOT IP"))
      {
        No_IP=true;
      }
    }
  }
}

void get_ip()                                           //After cheacking ip ,this is a function to get IP address
{
  IP="";
  char ch=0;
  while(1)
  {
    Serial2.println("AT+CIFSR");                   //GET IP AT COMMAND
    while(Serial2.available()>0)        
    {
      if(Serial2.find("STAIP,"))                   //This finds the STAIP that is the STATIC IP ADDRESS of ESP8266
      {
        delay(1000);
        Serial.print("IP Address:");
        while(Serial2.available()>0)
        {
          ch=Serial2.read();                      //Serial2 reads from ESP8266
          if(ch=='+')
          break;
          IP+=ch;
        }
      }
      if(ch=='+')
      break;
    }
    if(ch=='+')
    break;
    delay(1000);
  }
  Serial.print(IP);                                //prints IP address in Serial monitor
  Serial.print("Port:");
  Serial.println(80);
}

void connect_wifi(String cmd, int t)                  //This function is for connecting ESP8266 with wifi network by using AT commands
{
  int temp=0,i=0;
  while(1)
  {
    Serial.println(cmd);                  //Sends to serial monitor
    Serial2.println(cmd);                 //sends to ESP8266 via serial communication
    while(Serial2.available())
    {
      if(Serial2.find("OK"))
      i=8;
    }
    delay(t);
    if(i>5)
    break;
    i++;
  }
  if(i==8)
  Serial.println("OK");
  else
  Serial.println("Error");
}

void wifi_init()                                //This function contains AT commands that passes to connect_wifi()
{
      connect_wifi("AT",100);                   //Sends AT command with time(Command for Achknowledgement)
      connect_wifi("AT+CWMODE=3",100);          //Sends AT command with time (For setting mode of Wifi)
      connect_wifi("AT+CWQAP",100);            //Sends AT command with time (for Quit AP)
      connect_wifi("AT+RST",5000);             //Sends AT command with time (For RESETTING WIFI)
      check4IP(5000);
      if(!No_IP)
      {
        
        Serial.println("Connecting Wifi....");
        connect_wifi("AT+CWJAP=\"Pramo\",\"pokemon08\"",7000);         //provide your WiFi username and password here
   
      }
      else
        {
        }
      Serial.println("Wifi Connected"); 
      get_ip();
      
      connect_wifi("AT+CIPMUX=1",100);                          //Sends AT command with time (For creating multiple connections)
      connect_wifi("AT+CIPSERVER=1,80",100);                    //Sends AT command with time (For setting up server with port 80)
}

void sendwebdata(String webPage)                          //This function is used to send webpage datas to the localserver
{
    int ii=0;
     while(1)
     {
      unsigned int l=webPage.length();
      Serial.print("AT+CIPSEND=0,");
      Serial2.print("AT+CIPSEND=0,");
      Serial.println(l+2);
      Serial2.println(l+2);
      delay(100);
      Serial.println(webPage);                        //sends webpage data to serial monitor
      Serial2.println(webPage);                       //sends webpage data to serial2 ESP8266
      while(Serial2.available())
      {
       
        if(Serial2.find("OK"))
        {
          ii=11;
          break;
        }
      }
      if(ii==11)
      break;
      delay(100);
     }
}

void setup() 
{
   Serial.begin(9600);                //begins serial monitor with baud rate 9600
   Serial2.begin(9600);               //begins serial communication with esp8266 with baud rate 9600 (Change according to your esp8266 module)
   wifi_init();
   Serial.println("System Ready..");
}

void loop() 
{
  k=0;
  Serial.println("Please Refresh your Page");
  while(k<1000)
  {
    k++;
   while(Serial2.available())
   {
    if(Serial2.find("0,CONNECT"))
    {
      Serial.println("Start Printing");
      Send();
      Serial.println("Done Printing");
      delay(1000);
    }
  }
  delay(1);
 }
}

void Send()                                        //This function contains data to be sent to local server
{
      webpage = "<h1>Welcome to Circuit Digest</h1><body bgcolor=f0f0f0>";
      sendwebdata(webpage);
      webpage=name;
      sendwebdata(webpage);
      delay(1000);
      webpage = "<a href=\"http://circuitdigest.com/\"";
      webpage+="\">Click Here to get into circuitdigest.com</a>";
      webpage+=data;
      sendwebdata(webpage);
      Serial2.println("AT+CIPCLOSE=0");                  //Closes the server connection
}

Tham khảo: https://circuitdigest.com/

19 COMMENTS

 1. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do
  you ever run into any web browser compatibility issues?
  A number of my blog audience have complained about
  my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 2. Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off
  the screen in Safari. I’m not sure if this is a
  format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

 3. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did
  you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 4. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers
  made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 5. Just desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your
  RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 6. İnstagram Takipçileri
  İnstagram hesaplarını, kurumsallaşmak, markalaşmak ya da pazarlama
  işlerinin artırılabilmesi için kullananlar, takipçi sayılarını
  artırarak hedeflerine ulaşabiliyorlar. Firma tüm İnstagram kullanıcılarına takipçi paketlerini
  100 takipçi sayısı ile 50.000 takipçi sayısı arasına değişen paketlerden oluşmaktadır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Lựa chọn Stack-up cho PCB

Bước 1: Chọn số lượng lớp dự định ban đầu 1 hoặc 2 lớp – Đối với mạch thử nghiệm Sử dụng 1 hoặc 2 lớp...

Via và khả năng mang dòng điện trên PCB

Via bao gồm 3 thành phần: Conductive barrel: Lỗ khoan được mạ dẫn điện Pad: Phần đồng dẫn điện ở 2 đầu của một lỗ via. Antipad:...

Các vấn đề thiết kế PCB mật độ cao HDI

PCB kết nối mật độ cao (High-density interconnect HDI) thể hiện sự tiên tiến của ngành công nghiệp bảng mạch in ngày nay, do...

Ground và vấn đề thiết kế PCB

Các nhà thiết kế layout PCB luôn quan tâm đến những câu hỏi nổi bật này, như làm thế nào để lập kế hoạch...

Recent Comments