Giáo trình Vi điều khiển PIC16F877A và CCS

0
4494

Cu trúc tng quát ca PIC16F877A

Cấu trúc bên trong PIC 16F877A

 • 8K x 14 bits/word Flash ROM.
 • 368 x 8 Bytes RAM.
 • 256 x 8 Bytes EEPROM.
 • 5 Port xuất/nhập (A, B, C, D, E) tương ứng 33 chân ra.
 • 2 Bộ định thời 8 bit Timer 0 và Timer 2.
 • 1 Bộ định thời 16 bit Timer 1, có thể hoạt động ở chế độ tiết kiệm năng lượng (SLEEP MODE) với nguồn xung clock ngoài.
 • 2 Bộ Capture/ Compare/ PWM.(Bắt Giữ/ So Sánh/ Điều Biến Xung)
 • 1 Bộ biến đổi Analog to Digital 10 bit, 8 ngõ vào.
 • 2 Bộ so sánh tương tự (Compartor).
 • 1 Bộ định thời giám sát (Watch Dog Timer).
 • 1 Cổng giao tiếp song song 8 bit.
 • 1 Port nối tiếp.
 • 15 Nguồn ngắt (Interrupt).
 • Chế độ tiết kiệm năng lượng (Sleep Mode).
 • Nạp trương trình bằng cổng nối tiếp ( ICSP™ )(In-Circuit Serial Programming™ -)
 • Tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bit.
 • Tần số hoạt động tối đa 20 MHz.

Sơ đồ chân PIC 16F877A

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here