21 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 ESP8266 NodeMCU với DS3231 RTC và Nokia 5110 LCD

ESP8266 NodeMCU với DS3231 RTC và Nokia 5110 LCD

ESP8266 NodeMCU DS3231 Nokia 5110 LCD

Kết nối:

Nokia 5110 LCD với NodeMCU board:
RST (reset) – D0 (ESP8266EX GPIO16),
CE (chip enable) – D1 (ESP8266EX GPIO5),
DC (data/command) – D2 (ESP8266EX GPIO4)
DIN (data in) – D3 (ESP8266EX GPIO0),
CLK (clock) – D4 (ESP8266EX GPIO2),
VCC and BL – 3V3,
GND – GND.

DS3231 RTC module SCL (serial clock) và SDA (serial data): NodeMCU chân D5 và D6.

Hai nút nhấn nối đến NodeMCU D7 và D8 cho việc thiết lập thời gian.

Thư viện: Adafruit Industries:
Nokia 5110 LCD (PCD8544 controller):
Adafruit Nokia 5110 LCD library

Adafruit graphics library:
Adafruit graphics library   —->  direct link

DS3231:
Adafruit RTC library          —->  direct link

Cài đặt thư viện trong Arduino IDE: Arduino IDE —> Sketch —> Include Library —> Add .ZIP Library … và tìm đến file .zip đã tải về.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
/**************************************************************************
*
* ESP8266 NodeMCU real time clock with Nokia 5110 LCD and DS3231.
* This is a free software with NO WARRANTY.
* https://simple-circuit.com/
*
*************************************************************************/
#include <Wire.h>              // include Wire library (required for I2C devices)
#include <Adafruit_GFX.h>      // include Adafruit graphics library
#include <Adafruit_PCD8544.h>  // include Adafruit PCD8544 (Nokia 5110) library
#include <RTClib.h>            // include Adafruit RTC library
// Nokia 5110 LCD module connections (CLK, DIN, D/C, CS, RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(D4, D3, D2, D1, D0);
// initialize RTC library
RTC_DS3231 rtc;
DateTime   now;
const int button1 = D7;  // button B1 is connected to NodeMCU D7
const int button2 = D8;  // button B2 is connected to NodeMCU D8
void setup(void)
{
  pinMode(button1, INPUT);
  pinMode(button2, INPUT);
  // initialize the display
  display.begin();
  // you can change the contrast around to adapt the display
  // for the best viewing!
  display.setContrast(50);
  display.clearDisplay();   // clear the screen and buffer
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(BLACK, WHITE);
  display.setCursor(28, 16);
  display.print(“TIME:”);
  display.setCursor(13, 32);
  display.print(“CHIP TEMP:”);
  display.display();
  Wire.begin(D6, D5);  // set I2C pins [SDA = D6, SCL = D5], default clock is 100kHz
  rtc.begin();         // initialize RTC chip
}
// a small function for button1 (B1) debounce
bool debounce ()
{
  byte count = 0;
  for(byte i = 0; i < 5; i++)
  {
    if (digitalRead(button1))
      count++;
    delay(10);
  }
  if(count > 2)  return 1;
  else           return 0;
}
void RTC_display()
{
  char dow_matrix[7][10] = {“SUNDAY”, “MONDAY”, “TUESDAY”, “WEDNESDAY”, “THURSDAY”, “FRIDAY”, “SATURDAY”};
  byte x_pos[7] = {24, 24, 21, 15, 18, 24, 18};
  static byte previous_dow = 8;
  // print day of the week
  if( previous_dow != now.dayOfTheWeek() )
  {
    previous_dow = now.dayOfTheWeek();
    display.fillRect(15, 0, 54, 8, WHITE);     // draw rectangle (erase day from the display)
    display.setCursor(x_pos[previous_dow], 0);
    display.print( dow_matrix[now.dayOfTheWeek()] );
  }
  // print date
  display.setCursor(12, 8);
  display.printf( “%02u-%02u-%04u”, now.day(), now.month(), now.year() );
  // print time
  display.setCursor(18, 24);
  display.printf( “%02u:%02u:%02u”, now.hour(), now.minute(), now.second() );
  // now update the screen
  display.display();
}
byte edit(byte parameter)
{
  static byte i = 0, y_pos,
              x_pos[5] = {12, 30, 60, 18, 36};
  if(i < 3)
    y_pos = 8;
  else
    y_pos = 24;
  while( debounce() );   // call debounce function (wait for B1 to be released)
  while(true) {
    while(digitalRead(button2)) {  // while B2 is pressed
      parameter++;
      if(i == 0 && parameter > 31)    // if day > 31 ==> day = 1
        parameter = 1;
      if(i == 1 && parameter > 12)    // if month > 12 ==> month = 1
        parameter = 1;
      if(i == 2 && parameter > 99)    // if year > 99 ==> year = 0
        parameter = 0;
      if(i == 3 && parameter > 23)    // if hours > 23 ==> hours = 0
        parameter = 0;
      if(i == 4 && parameter > 59)    // if minutes > 59 ==> minutes = 0
        parameter = 0;
      display.setCursor(x_pos[i], y_pos);
      display.printf(“%02u”, parameter);
      display.display();  // update the screen
      delay(200);         // wait 200ms
    }
    display.fillRect(x_pos[i], y_pos, 11, 8, WHITE);
    display.display();  // update the screen
    unsigned long previous_m = millis();
    while( (millis() previous_m < 250) && !digitalRead(button1) && !digitalRead(button2)) ;
    display.setCursor(x_pos[i], y_pos);
    display.printf(“%02u”, parameter);
    display.display();  // update the screen
    previous_m = millis();
    while( (millis() previous_m < 250) && !digitalRead(button1) && !digitalRead(button2)) ;
    if(digitalRead(button1))
    {                     // if button B1 is pressed
      i = (i + 1) % 5;    // increment ‘i’ for the next parameter
      return parameter;   // return parameter value and exit
    }
  }
}
// main loop
void loop()
{
  if(digitalRead(button1))  // if B1 is pressed
  if( debounce() )          // call debounce function (make sure B1 is pressed)
  {
    while( debounce() );  // call debounce function (wait for B1 to be released)
    byte day    = edit( now.day() );          // edit date
    byte month  = edit( now.month() );        // edit month
    byte year   = edit( now.year() 2000 );  // edit year
    byte hour   = edit( now.hour() );         // edit hours
    byte minute = edit( now.minute() );       // edit minutes
    // write time & date data to the RTC chip
    rtc.adjust(DateTime(2000 + year, month, day, hour, minute, 0));
    while(debounce());  // call debounce function (wait for button B1 to be released)
  }
  now = rtc.now();  // read current time and date from the RTC chip
  RTC_display();    // display time & calendar
  // read chip temperature
  Wire.beginTransmission(0x68); // start I2C protocol with DS3231 address
  Wire.write(0x11);             // send register address (temperature MSB)
  Wire.endTransmission(false);  // I2C restart
  Wire.requestFrom(0x68, 2);    // request 2 bytes from DS3231 and release I2C bus at end of reading
  byte t_msb = Wire.read();     // read temperature MSB
  byte t_lsb = Wire.read();     // read temperature LSB
  // print chip temperature
  uint16_t chip_temp = (uint16_t)t_msb << 2 | t_lsb >> 6;
  display.setCursor(15, 40);
  if(t_msb & 0x80) {
    chip_temp |= 0xFC00;
    display.printf( “-%02u.%02u C”, abs((int)chip_temp * 25) / 100, abs((int)chip_temp * 25) % 100);
  }
  else
    display.printf( ” %02u.%02u C”, (chip_temp * 25) / 100, (chip_temp * 25) % 100);
  display.drawRect(53, 40, 3, 3, BLACK); // print degree symbol ( ° )
  RTC_display();
  delay(100);     // wait 100ms
}
// end of code.

 

Nguồn: https://simple-circuit.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments