20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG - NHẬN THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM PHẦN CỨNG SỐ, IOT, CÔNG NGHIỆP,...

Home LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO Các cảm biến ánh sáng với Arduino

Các cảm biến ánh sáng với Arduino

Cảm biến ánh sáng MAX44009

Cảm biến cường độ ánh sáng MAX44009 Digital Light Sensor được sử dụng để đo cường độ ánh sáng của môi trường xung quanh với độ chính xác và độ ổn định cao, cảm biến trả ra giá trị cường độ ánh sáng Lux qua giao tiếp I2C, thích hợp với các ứng dụng trong nông nghiệp, nhà thông minh, đo cường độ sáng…

Module Cảm Biến Ánh Sáng MAX44009_Ánh Sáng_Cảm Biến_Module - Cảm Biến_ - MinhHaGroup.Com
 • IC chính: MAX44009 từ hãng Maxim.
 • Điện áp sử dụng: 3.3~5VDC
 • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3~5VDC
 • Tiêu thụ: ICC = 0.65µA 
 • Chuẩn giao tiếp: I2C
 • Cường độ ánh sáng đo được: 0.045~188,000 Lux (22 bit)
 • Kích thước module: 60 x 80mm
 • Schematic của module:
Cảm biến cường độ ánh sáng MAX44009 Digital Light Sensor

Code với Arduino Uno R3:

#include<Wire.h>
 
#define Addr 0x4A
 
void setup()
{
 
Wire.begin();
// Initialise serial communication
Serial.begin(9600);
 
Wire.beginTransmission(Addr);
Wire.write(0x02);
Wire.write(0x40);
Wire.endTransmission();
delay(300);
}
 
void loop()
{
unsigned int data[2];
Wire.beginTransmission(Addr);
Wire.write(0x03);
Wire.endTransmission();
 
// Request 2 bytes of data
Wire.requestFrom(Addr, 2);
 
// Read 2 bytes of data luminance msb, luminance lsb
if (Wire.available() == 2)
{
data[0] = Wire.read();
data[1] = Wire.read();
}
 
// Convert the data to lux
int exponent = (data[0] & 0xF0) >> 4;
int mantissa = ((data[0] & 0x0F) << 4) | (data[1] & 0x0F);
float luminance = pow(2, exponent) * mantissa * 0.045;
 
Serial.print("Ambient Light luminance :");
Serial.print(luminance);
Serial.println(" lux");
delay(500);
}

Kết quả trên cửa sổ Terminal của Arduino IDE:

Ambient Light luminance :4.59 lux
Ambient Light luminance :6.12 lux
Ambient Light luminance :6.12 lux
Ambient Light luminance :36.72 lux
Ambient Light luminance :36.72 lux
Ambient Light luminance :36.72 lux
Ambient Light luminance :73.44 lux
Ambient Light luminance :73.44 lux
Ambient Light luminance :73.44 lux
Ambient Light luminance :9.95 lux
Ambient Light luminance :9.95 lux
Ambient Light luminance :12.24 lux

Cảm biến ánh sáng BH1750 

Cảm biến cường độ ánh sáng Lux BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux, cảm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C .

Module Đo Cường Độ Ánh Sáng BH1750- GY30 | Tiki.vn

Thông số kỹ thuật module

 • Nguồn: 3~5VDC
 • Giao tiếp: I2C
 • Khoảng đo: 1 -> 65535 lux
 • Kích cỡ: 21*16*3.3mm
GY-30 BH1750VI Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng, Nguồn: 3~5VDC, giao...

Một số ví dụ về độ rọi của ánh sáng:

 • Vào buổi tối : 0.001 – 0.02 Lux
 • Ánh trăng : 0.02 – 0.3 lux
 • Trời nhiều mây trong nhà : 5 – 50 lux
 • Trời nhiều mây ngoài trời : 50 – 500 lux
 • Trời nắng trong nhà : 100 – 1000 lux
 • Ánh sáng cần thiết để đọc sách: 50 – 60 lux

Kết nối với Arduino

Code:

#include <Wire.h>
#include <math.h> 
int BH1750address = 0x23; //i2c address
 
byte buff[2];
void setup()
{
 Wire.begin();
 Serial.begin(57600);
}
void loop()
{
 int i;
 uint16_t val=0;
 BH1750_Init(BH1750address);
 delay(200);
 if(2==BH1750_Read(BH1750address))
 {
  val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  Serial.print(val,DEC);   
  Serial.println("lux"); 
 }
 delay(150);
}
int BH1750_Read(int address) //
{
 int i=0;
 Wire.beginTransmission(address);
 Wire.requestFrom(address, 2);
 while(Wire.available()) //
 {
  buff[i] = Wire.read(); // receive one byte
  i++;
 }
 Wire.endTransmission(); 
 return i;
}
void BH1750_Init(int address) 
{
 Wire.beginTransmission(address);
 Wire.write(0x10);//1lx reolution 120ms
 Wire.endTransmission();
}

Kết quả trên cửa sổ Terminal của Arduino IDE:

1070 lux
5006 lux
7427 lux
8200 lux
8996 lux
8656 lux
6569 lux
150 lux
5 lux
2 lux
2 lux
3 lux
2 lux
10 lux
38 lux
266 lux
259 lux

Cảm biến màu và ánh sáng TCS34725 

Cảm biến màu sắc TCS34725 giao tiếp I2C và UART là phiên bản nâng cấp của cảm biến màu TCS3200, được sử dụng để nhận biết màu sắc bằng cách đo phản xạ 3 màu sắc cơ bản từ vật thể là đỏ, xanh lá và xanh dương sau đó xử lý và truyền thông số đo được của các màu này qua giao tiếp I2C hoặc UART, tổng hợp thông tin của 3 màu trên ta có được màu sắc của vật thể cần đo.

Cảm biến màu sắc TCS34725 giao tiếp I2C và UART có tích hợp MCU trên mạch để chuyển đổi từ giao tiếp I2C của TCS34725 sang giao tiếp UART hoặc I2C của MCU giúp dể dàng giao tiếp và lập trình, ta có thể dễ dàng lựa chọn giao tiếp muốn sử dụng bằng cách Set các Jumper trên mạch.

 • IC chính: TCS34725
 • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
 • Dòng tiêu thụ: 15mA
 • Giải màu sắc đo: RGB 0~255
 • Tích hợp MCU xử lý và chuyển đổi giao tiếp.
 • Giao tiếp có thể lựa chọn qua Jumper:
  • I2C của TCS34725.
  • I2C của MCU.
  • UART của MCU.
 • Kích thước: 24.3 x 26.7mm

Schematic:

Tcs34725 color sensor rgb color detect color sensing recognition switch module color unit grove i2c m5stack® for arduino - products that work with official arduino boards Sale - Banggood.com

Kết nối Arduino:

Code:

Thư viện: https://github.com/adafruit/Adafruit_TCS34725

#include <Wire.h>
#include "Adafruit_TCS34725.h"
 
/* Example code for the Adafruit TCS34725 breakout library */
 
/* Connect SCL to analog 5
Connect SDA to analog 4
Connect VDD to 3.3V DC
Connect GROUND to common ground */
 
/* Initialise with default values (int time = 2.4ms, gain = 1x) */
// Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725();
 
/* Initialise with specific int time and gain values */
Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS, TCS34725_GAIN_1X);
 
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
 
if (tcs.begin()) {
Serial.println("Found sensor");
} else {
Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
while (1);
}
 
// Now we're ready to get readings!
}
 
void loop(void) {
uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;
 
tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
colorTemp = tcs.calculateColorTemperature(r, g, b);
lux = tcs.calculateLux(r, g, b);
 
Serial.print("Color Temp: "); Serial.print(colorTemp, DEC); Serial.print(" K - ");
Serial.print("Lux: "); Serial.print(lux, DEC); Serial.print(" - ");
Serial.print("R: "); Serial.print(r, DEC); Serial.print(" ");
Serial.print("G: "); Serial.print(g, DEC); Serial.print(" ");
Serial.print("B: "); Serial.print(b, DEC); Serial.print(" ");
Serial.print("C: "); Serial.print(c, DEC); Serial.print(" ");
Serial.println(" ");
}

Kết quả trên cửa sổ Terminal:

Color Temp: 4554 K – Lux: 379 – R: 1122 G: 831 B: 776 C: 1429
Color Temp: 3173 K – Lux: 181 – R: 475 G: 339 B: 272 C: 707
Color Temp: 3425 K – Lux: 224 – R: 604 G: 435 B: 364 C: 868
Color Temp: 2833 K – Lux: 1497 – R: 2983 G: 2240 B: 1461 C: 5723
Color Temp: 5847 K – Lux: 109 – R: 4109 G: 1327 B: 890 C: 5814
Color Temp: 2767 K – Lux: 460 – R: 4468 G: 1703 B: 1062 C: 6734
Color Temp: 4381 K – Lux: 463 – R: 1379 G: 1012 B: 938 C: 1789
Color Temp: 4276 K – Lux: 588 – R: 1464 G: 1136 B: 997 C: 2153
Color Temp: 3952 K – Lux: 646 – R: 1424 G: 1135 B: 933 C: 2350
Color Temp: 3528 K – Lux: 835 – R: 1713 G: 1362 B: 1036 C: 3101

Cảm biến TSL2561 

Cảm biến cường độ ánh sáng (Lux) TSL2561 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng thường, hồng ngoại theo đơn vị lux với độ ổn định và độ chính xác cao.

Càm biến tích hợp ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng (lux) mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C.

 1. IC chính: TSL2561
 2. Nguồn: 3.3~5VDC
 3. Dòng điện tiêu thụ: 0.6mA
 4. Đo được cường độ ánh sáng thường và hồng ngoại (IR).
 5. Giao tiếp: I2C mức TTL 3.3~5VDC
 6. Khoảng đo: 0.1 ~ 40.000 Lux
 7. Kích cỡ: 20 x 14mm
3
4
TSL2561 LUMINOSITY SENSOR BREAKOUT INFRARED LIGHT SENSOR INTEGRATING SENSOR
Device PinArduino
GNDGND
Vcc / 3.3 (or Vin on Adafruit modules)3.3 or 5v
SCLD1
SDAD2
ADDRN/C
IntN/C

Code Arduino:

Thư viện: https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2561

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_TSL2561_U.h>
 
 
Adafruit_TSL2561_Unified tsl = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345);
 
 
void configureSensor(void)
{
 tsl.enableAutoRange(true);      /* Auto-gain ... switches automatically between 1x and 16x */
 tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS);   /* fast but low resolution */
}
 
 
void setup(void) 
{
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Light Sensor Test"); 
 Serial.println("");
 
 /* Initialise the sensor */
 if(!tsl.begin())
 {
  Serial.print("no TSL2561 detected!");
  while(1);
 }
 
 configureSensor();
 
}
 
 
void loop(void) 
{ 
 /* Get a new sensor event */ 
 sensors_event_t event;
 tsl.getEvent(&event);
 
 /* Display the results (light is measured in lux) */
 if (event.light)
 {
  Serial.print(event.light); 
  Serial.println(" lux");
 }
 else
 {
  Serial.println("Sensor overload");
 }
 delay(500);
}

Kết quả trên cửa sổ Terminal của Arduino IDE:

349.00 lux
757.00 lux
892.00 lux
992.00 lux
1192.00 lux
1890.00 lux
3324.00 lux
4051.00 lux
2708.00 lux
314.00 lux
128.00 lux
105.00 lux
112.00 lux
108.00 lux

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chia sẻ PCB KIT ESP32

Mạch nguyên lý schemaic: Download toàn bộ project phần mềm Altium: DOWNLOAD Một vài hình ảnh thiết kế trên Altium:

Chia sẻ PCB Ethernet Gigabit Switch 5 Port

Mạch nguyên lý Schematic: DOWNLOAD ALTIUM PROJECT Một số hình ảnh 3D và 2D của mạch: Lớp TOP: Lớp 2: Lớp 3:Lớp Bottom:

Chia sẻ PCB mạch Hub USB2.0 dùng FE1.1S

DOWNLOAD PROJECT (ALTIUM) Mạch thiết kế trên phần mềm Altium, 2 lớp, dùng cho mục đích thử nghiệm.

Chia sẻ PCB nguồn công nghiệp VRB2405YMD-20WR3

Công suất đầu ra 20 Vin (VDC) 18~36 Vout (VDC) 5 Số đầu ra 1 Điện áp cách ly 1500     DOWNLOAD  

Recent Comments