BST1: TIMER 0 PIC16F877A với trình biên dịch XC8

0
4628

Timer

Timer được sử dụng cho nhiều chức năng như :
– Định thì để tạo sự kiện
– Đếm sự kiện
-Tạo dạng sóng…

PIC16F877A có 3 Timers:
– Timer 0
– Timer 1
– Timer 2

Bài 8: Timer & Counter - PIONEER CLUB

Code Timer 0 nhấp nháy đèn LED đơn

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <xc.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT    // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF    // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF   // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = OFF   // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF    // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF    // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF    // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF     // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
unsigned int Count = 0;
void main(void) {
  TRISCbits.TRISC0 = 0;                //RC0 pin as output
  //config timer0
  TMR0 = 55;
  OPTION_REGbits.PSA = 0;
  OPTION_REGbits.PS2 = 0;
  OPTION_REGbits.PS1 = 1;
  OPTION_REGbits.PS0 = 0;
  OPTION_REGbits.T0CS = 0;
  while (1)
  {
    if(INTCONbits.TMR0IF == 1)
    {
      INTCONbits.TMR0IF = 0;
      TMR0 = 55;
      Count++;
      if(Count == 125)
      {
        Count = 0;
        PORTCbits.RC0 ^= 1;           //toggle the LED
      }
    }
  }
}

Mô Phỏng

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1pu7wmjVov95bgEkeI3YDmzlRo4fTOz-m?usp=sharing

Tham khảo tại: https://xcvn.blogspot.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here